RegulaminRegulamin obowiązujący we wszystkich akademikach i mieszkaniach studenckich zarządzanych przez spółkę Sofa Administracja w Poznaniu.
 

 • § 1. Postanowienia ogólne
  • 1. Akademik jest miejscem zamieszkania, wypoczynku i nauki uprawnionych studentów zwanych dalej „mieszkańcami”.
  • 2. Akademik powinien być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców, wyrażającej się w dbałości o utrzymanie go w należytym stanie i porządku.
  • 3. Akademikiem kieruje administracja, która sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i odpowiada przed właścicielami oraz mieszkańcami za prawidłowe funkcjonowanie obiektu.
 • § 2. Zasady zakwaterowania
  • 1. Zakwaterowanie mieszkańców w akademiku następuje według kolejności zgłoszeń.
  • 2. Zakwaterowanie może nastąpić do dwóch dni przed terminem wskazanym w umowie, jeżeli w akademiku jest wolne miejsce i nie istnieją inne przeszkody do zamieszkania.
  • 3. Późniejsze zakwaterowanie nie zwalnia mieszkańca z wniesienia opłaty za cały miesiąc lub za okres, od kiedy miał prawo zostać zakwaterowany.
  • 4. Zakwaterowanie w akademiku odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, zakwaterowanie poza wyznaczonymi godzinami jest możliwe po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 50zł.
  • 5. Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:
   • a) dowód osobisty,
   • b) dowód wpłaty kaucji,
   • c) umowę najmu z protokołem zdawczo–odbiorczym.
  • 6. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest przed wprowadzeniem się do akademika wpłacić kaucję jako zabezpieczenie z tytułu ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych w akademiku oraz końcowego rozliczenia opłat.
  • 7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany pokoju, po uzyskaniu akceptacji administracji.
  • 8. Student mieszkający w akademiku w poprzednim roku akademickim ma prawo do dokonania rezerwacji, z prawem pierwszeństwa, pokoju na kolejny rok. Rezerwacje dokonywane są przez administratora obiektu. Zgłoszona rezerwacja nie jest jednoznaczna z przyznaniem miejsca w kolejnym roku akademickim.
  • 9. Przy zakwaterowaniu mieszkaniec zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 • § 3. Zasady wykwaterowania
  • 1. Przed wykwaterowaniem się z akademika mieszkaniec jest zobowiązany:
   • a) zgłosić administratorowi planowany termin wykwaterowania przynajmniej na 3 dni wcześniej,
   • b) zwrócić pobrany lub wypożyczony sprzęt,
   • c) pozostawić pokój w czystości i porządku,
   • d) uregulować ewentualne zaległości w opłatach,
   • e) zwrócić klucze do pokoju,
   • f) zabrać wszystkie przedmioty będące jego własnością.
  • 2. Wykwaterowanie w akademiku odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, wykwaterowanie poza wyznaczonymi godzinami jest możliwe po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 50zł.
  • 3. Administrator akademika lub osoba przez niego wyznaczona przed wykwaterowaniem mieszkańca sprawdza stan pokoju.
  • 4. W przypadku pozostawienia pokoju bez rozliczenia, administrator dokonuje odbioru komisyjnie. Na podstawie uwag zawartych w protokole zdawczo-odbiorczym dotyczących braków w sprzęcie, zniszczeń sprzętu lub pomieszczenia, mieszkaniec zostaje obciążony kosztami naprawy, ewentualnie remontu.
  • 5. Mieszkaniec traci prawo do miejsca w akademiku w przypadku:
   • a) dwutygodniowego zalegania z opłatą za miejsce w akademiku, mimo jednorazowego wezwania do zapłaty,
   • b) naruszania przepisów regulaminu akademika,
   • c) niewywiązania się z innych ustaleń wynikających z umowy najmu.
  • 6. Utrata prawa do zamieszkiwania w akademiku stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 • § 4. Prawa i obowiązki mieszkańca
  • 1. Mieszkaniec akademika ma prawo do:
   • a) doboru współmieszkańców w granicach możliwości lokalowych,
   • b) korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku,
   • c) wchodzenia i wychodzenia z akademika o każdej porze,
   • e) przyjmowania gości (tylko podczas swojej obecności) na zasadach określonych w regulaminie,
   • f) składania skarg na postępowanie administracji.
  • 2. Mieszkaniec akademika zobowiązuje się do:
   • a) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
   • b) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i ppoż.,
   • c) właściwego zachowania na terenie akademika umożliwiającego naukę i odpoczynek innym mieszkańcom,
   • d) dbania o mienie akademika oraz przeciwdziałania jego niewłaściwemu użytkowaniu,
   • e) utrzymania czystości i porządku w pokojach, węzłach sanitarnych oraz pomieszczeniach ogólnego użytku,
   • f) terminowego dokonywania opłat za zakwaterowanie oraz media,
   • g) przestrzegania ciszy nocnej,
   • h) zastosowania się do decyzji administracji,
   • i) doprowadzenia pokoju przed wykwaterowaniem do stanu zastanego w momencie zakwaterowania,
   • j) oszczędnego korzystania z wody oraz energii elektrycznej,
   • k) niewyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów,
   • l) zgłaszania administracji zauważonych usterek oraz zniszczeń.
 • § 5. Zasady korzystania z akademika
  • 1. Na terenie akademika zabrania się:
   • a) używania kuchenek gazowych, elektrycznych, grzejników, pralek itp. poza pomieszczeniami do tego celu przeznaczonymi,
   • b) udostępniania miejsca w pokoju innej osobie,
   • c) dystrybuowania papierosów, alkoholu, środków odurzających,
   • d) wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających,
   • e) samodzielnego dokonywania napraw i przeróbek urządzeń lub instalacji,
   • f) uprawiania gier hazardowych,
   • g) posiadania broni palnej lub pneumatycznej,
   • h) wprowadzania i trzymania zwierząt,
   • i) umieszczania ogłoszeń poza miejscami do tego celu przeznaczonymi,
   • j) palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
   • k) wnoszenia i przechowywania przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia i mienia lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców,
   • l) prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej, rozrywkowej lub gastronomicznej,
   • ł) wymiany zamków w drzwiach pokoju i dorabiania kluczy bez zgody administracji.
 • § 6. Odpowiedzialność mieszkańców
  • 1. Mieszkaniec akademika bierze pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie i jest zobowiązany do jego zwrotu w stanie niezmienionym pod względem ilościowym, a także jakościowym, w ramach prawidłowego użytkowania.
  • 2. Odpowiedzialność za stan pokoju ponoszą solidarnie wszyscy jego mieszkańcy.
  • 3. Za zawinione braki w sprzęcie, uszkodzenia urządzeń lub wyposażenia mieszkaniec ponosi odpowiedzialność materialną.
  • 4. Za wyposażenie pokoju oraz za urządzenia w pomieszczeniach ogólnego użytku mieszkańcy odpowiadają indywidualnie, a w przypadku niemożności ustalenia sprawcy ewentualnego uszkodzenia – zbiorowo w równych częściach.
  • 5. Jeżeli mieszkaniec obciążony został materialnie z tytułu szkody kwotą przekraczającą wartość wpłaconej kaucji, zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę do równowartości wyrządzonej szkody.
  • 6. Dokonanie zmiany w stanie umeblowania oraz istotnej zmiany w wystroju pokoju wymaga uzyskania uprzedniej zgody administracji. Dotyczy to w szczególności wiercenia otworów w ścianach, montowania własnych mebli czy wymiany mebli między pokojami.
 • § 7. Zasady odwiedzin
  • 1. Odwiedziny w akademiku mogą odbywać się w godzinach 7:00 ¬– 24:00.
  • 2. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego nie mają prawa wstępu na teren akademika.
  • 3. Osoba odwiedzająca może, w uzasadnionych przypadkach, korzystać z noclegu w pokoju osoby odwiedzanej po wyrażeniu zgody przez współmieszkańców.
  • 4. Liczba noclegów, z których mogą korzystać osoby odwiedzające nie może przekraczać dwóch dób w miesiącu, chyba, że student uprzednio uzyska zgodę administracji na większą liczbę noclegów dla osoby niebędącej mieszkańcem.
  • 5. Administracja ma prawo kontroli tożsamości wszystkich osób przebywających na jego terenie o każdej porze, szczególnie osób posługujących się kluczem do pokoju.
  • 6. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad regulaminu.
  • 7. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiedzialna jest osoba przyjmująca.
  • 8. Administracja ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, zakazać wstępu na teren akademika osobom z zewnątrz oraz nakazać natychmiastowe opuszczenie budynku osobom zakłócającym spokój mieszkańców.
  • 9. W razie konieczności administracja lub osoby przez nią upoważnione mają obowiązek wezwać właściwe służby porządkowe.
 • § 8. Przepisy porządkowe
  • 1. W akademiku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00, w czasie której zabrania się zachowywania w sposób zakłócający spokój mieszkańców.
  • 2. Wszelkie spotkania towarzyskie odbywające się w pokojach powinny być dostosowane do obowiązującej ciszy nocnej.
  • 3. W celu sprawowania okresowej kontroli przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, prawo wstępu do pokoju przysługuje administratorowi lub osobie przez niego wyznaczonej.
  • 4. Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach 7:00 – 22:00 w obecności mieszkańców pokoju, z zastrzeżeniem ust. 3.
  • 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przepisów regulaminu, administrator, jak również osoba pełniąca dyżur, mają prawo wstępu do pokoju także po godzinie 22:00. Osobom tym przysługuje także prawo wstępu do pokoi podczas nieobecności jego mieszkańców w przypadku wystąpienia awarii wymagającej niezwłocznej naprawy lub w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.
  • 6. Raz w miesiącu mieszkańcy na prośbę administratora udostępnią użytkowany lokal w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i sanitarnego pokoju oraz łazienki.
 • § 9. Postanowienia końcowe
  • 1. Spory studenckie wynikające z zamieszkiwania w akademiku rozpatruje administrator obiektu.
  • 2. Akademik nie ponosi odpowiedzialności materialnej za prywatne mienie mieszkańców.
  • 3. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego, student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej od nagany po wydalenie z akademika.